Reklamacje

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
dowód zakupu towaru u sprzedawcy
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są 
możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. 

Odstąpienie do umowy i jej wypowiedzenie

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w 
punkcie 1,po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne
oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie
jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter
nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w przypadku dostarczania prasy, w
przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru nie dotyczy transakcji gdy nabywca nie jest konsumentem i dokonał zakupu w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy zakupiony program został autoryzowany

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:………………, dn. …………………. r.

…………………………………

…………………………………

…...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

(adres do korespondencji i dokonania

zwrotu towaru)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..
nr zamówienia ……………………… zawartej dnia ………………………………………….Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

na konto nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /gotówką przy osobistym zwrocie towaru lub w inny przepisany prawem sposób.

(ewentualnie)

Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar: ………………………………………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….otrzymany dnia ………………………………………………………………………………………………..

podpis konsumenta