Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

(Regulamin zakupów w sklepie Anibut.com obowiązujący od 2016-08-01) 

 

Właścicielem Sklepu internetowego Anibut.com jest firma Ani-But

Dane Firmy:

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

NIP: 676-000-80-16

Bank BS-Krzeszowice : 56 8612 0003 0000 0014 3390 0001

tel. 12/283-73-06   

e-mail : ani-but@wp.pl

Regulamin sklepu Anibut.com

 

Postanowienia ogólne
§ 1
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
1) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu
2) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie  
Internetowej 
3) Nabywca – Użytkownik internetu, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży i/lub Umowę o  świadczenie
 usług.
4) Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez 
Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny 
w domenie internetowej www.Anibut.com,
5) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą 
a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
6) Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy 
 Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług
7) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
6) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte
 do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia 
7) Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje 
 graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 8) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi 
 prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.anibut.com umożliwiający dokonywanie 
zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę Anibut zwaną dalej Sprzedawcą. Dane 
teleadresowe firmy oraz 
numer konta bankowego znajdują się w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania przez
 Nabywców ze Sklepu 
prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu
 w sposób umożliwiający 
Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Informacje zawarte w Sklepie stanowią 
zaproszenie do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Warunki korzystania ze Sklepu
§ 3
1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do 
czynności 
 prawnych. Nabywca nie będący osobą  fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych 
do działania 
 w jego imieniu.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się 
Sprzedający:
 Nabywca może korzystać ze Sklepu  za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem z 
wykorzystaniem przeglądarki 
 internetowej- komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji 
umożliwiającej prawidłowe
 przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
3. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych 
 i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem
 sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów 
praw autorskich 
 oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej  pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych 
 podmiotów trzecich.

Składanie i realizacja zamówień – zawarcie Umowy
§ 4
1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie online 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku. 
 Zamówienia składane drogą telefoniczną przyjmowane są przez obsługę sklepu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w 
 godzinach od 10.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.
2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które 
 zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich 
 zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. 
 Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka 
 kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego 
 służącego do składania zamówień w Sklepie.  Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, 
 służących do określenia:
 adresu dostawy,
 sposobu dostawy,
 sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Nabywcę. Po otrzymaniu  
 zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). 
 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym 
 Nabywcę
5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia 
 na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy  składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta 
 z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta 
 Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
7. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Nabywcę jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do 
 wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji  zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej Sklepu oraz 
b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie 
 Internetowej Sklepu 
c) Sprzedający po otrzymaniu oferty dokonał rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie poprzez 
 niezwłoczne wysłanie Nabywcy Potwierdzenie 
 Przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
8. Nabywca może anulować zamówienie do chwili przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi.
 
§ 5 
1. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania 
 przez Sprzedającego Zamówienia, chyba  że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
2. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, 
 stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot  świadczenia i cenę. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon 
 fiskalny. Na wyraźne życzenie zamawiającego wystawiane są również faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT
 jest podanie wszystkich poprawnych danych potrzebnych do jej wystawienia.
3. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.
Zapłata ceny i koszty
§ 6
1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za 
 pomocą przelewów tradycjnych na podany numer konta bankowego lub płatność dokonywana jest przy odbiorze u przewoźnika
jak tzw dostawa za pobraniem.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w PLN, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z 
 odrębnych przepisów. Koszty usługi  transportowej dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
3. Koszty dostawy są pokrywane przez Nabywcę. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem 
 zamówienia. W określonych przypadkach,  o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być 
 przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w takim przypadku dokonuje Sklep.
4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w
 chwili złożenia zamówienia. Wysokość  opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Nabywcy uzależniona jest od 
 przewoźnika wybranego przez Nabywcę oraz wybranej przez Nabywcę metody  płatności za zamówienie.
 
Przedpłata na konto :
- dostawa kurierem (DPD) 14 zł
- dostawa paczka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska) 14 zł

 
Płatność przy odbiorze :
- dostawa kurierem(DPD) 17 zł
Wysyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie.


Dostawa
§ 7
1. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego na adres dostawy wskazany w 
 formularzu zamówień. Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą mogły być uwzględnione.
2. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi. O fakcie tym użytkownik jest informowany 
 przez Sklep drogą mailową. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji
 z Kupującym.
3. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe, najczęściej w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta 
 zamówienia (dla zamówień za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień przedpłaconych), co zależy od dostępności
 danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W przypadku wystąpienia dalszej zwłoki sklep powiadomi klienta o zaistniałej 
 sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie
 uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią wspólnie
 inaczej. Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Nabywcę lub 
 niezależnie od powyższego, jeżeli wyrazi on na to zgodę.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak 
 w terminie trzydziestu dni od zawarcia  Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli 
 jakakolwiek suma została już uiszczona.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej
 niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości 
 i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego
 adresu dostawy. W takiej sytuacji  Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby
 Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
8. Czas dostawy dla przesyłki pocztowej paczka priorytetowa ok 2-3 dni robocze,
paczka ekonomiczna 3-4 dni robocze, przesyłka pobranie (DPD) ok 2 dni robocze, przesyłka kurierska (DPD) ok 2 dni robocze.
 
Promocje
§ 8
1. Towary objęte Promocją mogą być zakupione po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.
2. Promocje nie łączą się ze sobą. 
3. Promocje nie obowiązują na Towary objęte rabatem.

Postępowanie reklamacyjne
§ 9
Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
dowód zakupu towaru u sprzedawcy
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są 
możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. 
Odstąpienie do umowy i jej wypowiedzenie
§ 10

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat). Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi kupujący.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:………………, dn. …………………. r.

…………………………………

…………………………………

…...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

(adres do korespondencji i dokonania

zwrotu towaru)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..
nr zamówienia ……………………… zawartej dnia ………………………………………….Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

na konto nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /gotówką przy osobistym zwrocie towaru lub w inny przepisany prawem sposób.

(ewentualnie)

Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar: ………………………………………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….otrzymany dnia ………………………………………………………………………………………………..

podpis konsumenta

 

 

Ochrona danych osobowych
§ 11

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) Zakład Produkcji Obuwia „Ani-But” informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Obuwia „Ani-But” z siedzibą w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska 596, 32-065 Krzeszowice,

nr tel. +48 12 283 73 06, e-mail: kontakt@anibut.pl

2. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na kontakt@anibut.pl lub telefonicznie: +48 12 283 73 06

4. podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorze, wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora i odbiorców danych w postaci marketingu bezpośredniego;

5. przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wydanej zgody w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej;

6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podwykonawcom naszych usług w celu wykonania umowy, w zakresie objętym działalnością;

7. podane danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług;

8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres nie dłuższy niż to jest potrzebne do realizacji wszelkich roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Zakład Produkcji Obuwia „Ani-But” lub przez okres wymagany przez szczególne przepisy. 
Obowiązek zapłaty
§ 12
Złożenie zamówienia w sklepie sklep.anibut.pl wiąże się z obowiązkiem dokonania 
zapłaty za zamówione przedmioty.

Procedura reklamacji

§ 13

  Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Anibut.com Zgłoszona wada lub niezgodność  towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Anibut.com i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych  przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Anibut.com rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona w Anibut.com.

 

   Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: dostarczenie towaru jest bezpłatne, w tym celu klient powinien skontaktować  się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o sposobie nadania przesyłki.

 Serwis

     Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

      Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"
      Wola Filipowska 596
      32 065 Krzeszowice

      Kontakt z serwisem:

      ani-but@wp.pl
      tel. 12/283-73-06
      

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Anibut.com ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej 
(jako podwykonawcy). 
W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych
sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług
drogą elektroniczną
(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na
stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
Korzystanie ze sklepu internetowego Anibut.com możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny,z którego korzysta klient,
następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarki internetowej
nowszej
z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  minimalna
rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli w przypadku wyrażenia zgody na
otrzymanie faktury
elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest  oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. Aktualna
treść regulaminu dostępna
jest na stronie internetowej www.anibut.com.  Regulamin Sklepu Internetowego Anibut.com nie ogranicza praw klientów
wynikających z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 Kodeks cywilny
(Dz.U. z 1971, nr 27, 
poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób
przewidziany prawem za nieważne bądź
nieskuteczne, nie wpływa na
ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła,
która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego
niniejszego Regulaminu.

Umowa sprzedaży Produktów jest zawierana w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego